Investeringspolicy

  • Investeringar sker med utveckling under lönsamhet som ledstjärna
  • Arbetar uteslutande med ägarkapital och som minoritetsägare
  • Portföljföretag skall ha tydlig anknytning till Norra Sverige
  • Investerar i alla branscher med tillväxtpotential
  • Exithorisont anpassas till varje enskilt projekt
  • Exit skall genomföras  som ett offensivt steg till nästa utvecklingsfas för portföljbolaget


Share |